Европейски фонд за регионално развитие
Иновативна програма иновации и конкурентоспособност

Иновации и конкурентноспособност

АЗОНМЕДИЯ ООД изпълнява проект BG16RFOP002-1.005-0118-C02 "Разработка на PHP платформа" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", процедура: "Разработване на продуктови и производствени иновации", Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации"" на стойност 269 680.00 лв., от които 160 459.60 лв. европейско и 28 316.40 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца от 30.05.2018 г. до 30.11.2019 г.

Основната цел на проекта е разработватване и разпространение на продуктова иновация "PHP платформа" и повишаване на иновационния капацитет на АЗОНМЕДИЯ ООД.